Služba za pravne, ekonomsko - finansijske, tehničke i druge poslove


Načelnik: Mr Laslo Zoltan dipl. ecc.

Odeljenje za pravne, opšte i kadrovske poslove obavlja: pravne i kadrovske poslove, poslove odbrane, bezbednosti, zaštite na radu i protivpožarne zaštite:

 • izrađuje statut i druga opšta akta ustanove
 • vrši prijavu i odjavu lekara za ID broja
 • sastavlja ugovore o radu kao i anekse ovih ugovora
 • pruža pravnu – stručnu pomoć upravnim i stručnim organima ustanove
 • obaveštava direktora i zaposlene o promenama pravnih propisa i o njihovim primenama
 • obavlja poslove zaštitnika pacijentovih prava
 • vodi evidenciju o vojnicima u civilnoj službi u Domu zdravlja Ada
 • obavlja i druge poslove po naredbi direktora ustanove

Odeljenje za ekonomsko - finansijske poslove obavlja:

 • izrađuje finansijske planove
 • vrši isplate i uplate
 • vodi glavne i pomoćne blagajne, knjige izlaznih i ulaznih računa i dr.
 • obračunava PDV
 • vrši obračun ličnih primanja
 • vrši fakturisanje zdravstvenih usluga
 • vrši knjiženje svih iskontiranih naloga
 • sastavlja razne izveštaje po potrebi i dr.

Odeljenje za tehničke i druge poslove obavlja poslove na održavanju objekata, uređaja i opreme, izrada tehničke dokumentacije, realizacija građenja i opremanja objekata, investiciono održavanje, čišćenje i spremanje prostorija i kruga oko objekata i prilaznih puteva.

kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za predan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat