Opšti utisak nakon redovne akreditacijske posete

09.05.2018.

Ispoljeno je i dalje veliko interesovanje i entuzijazam za sam proces akreditacije i pozitivan odnos za održavanje i unapređenje rada zdravstvene ustanove prema zahtevima akreditacijskih standarda i od direktora ustanove, rukovodstva, koordinatoa za akreditaciju i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi.

Velika pažnja poklanja se unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta i zaposlenih kao i radu u skladu sa akreditacijskim standardima. Poboljšana je kadrovska struktura zaposlenih završetkom specijalizacija opšte medicine i medicinske biohemije od strane dvoje zaposlenih u ustanovi.

Postignuto je smanjenje troškova održavanja ustanove iznajmljivanjem dela prostora Doma zdravlja ispostavi filijale RZZO-a Kikinda. Redovno se prate i učestvuje na konkursima i projektima za dodelu finasijskih sredstava, opreme i ostalog što bi unapredilo rad ustanove. Redovne su aktivnosti na promociji zdravlja i povećanja dostupnosti usluga Doma zdravlja korisnicima.

Zaposleni su aktivno uključeni u sve procese unapređenja kvaliteta rada i bezbednosti i rade u skladu sa akreditacijskim standardima. Osećaju pozitivan učinak rada u skladu sa akreditacijskim standardima kroz veću sigurnost koju osećaju u radu, kao i povećanu bezbednost za korisnike usluga kao i njih same. Izražen je timski duh među zaposlenima i veliki entuzijazam da se sistem održava i unapređuje.

Održavaju se redovni sastanci timova za akreditaciju, napravljen je Plan aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta, koji je sastavni deo Integrisanog plana unapređenja kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta i definisana pojedinačna odgovornost u sprovođenju.

U ustanovi postoje jasno definisane procedure koje regulišu sve faze u lečenju korisnika usluga, od prijema i trijaže, preko sprovođenja lečenja do završetka lečenja.

Zaposleni su upoznati sa procedurama i primenjuju ih u svakodnevnom radu.

Vođenje medicinske dokumentacije je u skladu s važećom zakonskom regulativom, unapređeno je, i treba raditi na daljem unapređenju. Uveden je e-recept.

Primenjuju se vodiči dobre kliničke prakse u svakodnevnom radu.

U cilju smanjenja rizika od neželjenih događaja potrebno je nastaviti evidentiranje neželjenih događaja uz ohrabrivanje zaposlenih da iste prijavljuju po utvrđenoj proceduri, analiziraju na nivou službi, sprovode aktivnosti na osnovu urađenih analiza i time neposredno i direktno utiču na postizanje navedenog cilja.

Ankete o zadovoljstvu korisnika usluga Doma zdravlja pokazuju visoki stepen zadovoljstva radom svih službi Doma zdravlja.

Kontinuirano se radi na poboljšanju uslova za rad. Renoviran je prostor službe opšte medicine i služba Labortorijske dijagnostike je proširena za jednu prostoriju, što ukazuje da postoji adekvatna analiza stanja prostorija i planovi za njihovo saniranje i održavanje.

Medicinska oprema se obnavlja, održava, servisira i baždari. Nabavljeni su novi merači pritiska. Održavanje higijene prostorija je na zavidnom nivou.

Opšti utisak nakon druge redovne posete DZ Ada je veoma pozitivan.

Pohvala na izuzetnim naporima da se radi u skladu i na unapređenju uspostavljenih akreditacijskih standarda.

kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat